Stadsbyggnad gånger hundra
200 SEK

Den här titeln går endast att köpa i vår webbutik.

Som stadsplanerare är det extra viktigt att kunna urskilja och motivera ingrepp i just den fysiska strukturen. Identiteten hos en stad, en stadsdel, ett kvarter eller en plats är viktig att kunna avläsa och beskriva vid en kommande förändring. Storlekar i den byggda miljön måste alltid relateras till människans storlek och avstånd i den byggda miljön måste alltid relateras till människans rörelsehastighet.
En stor svårighet vid avläsningen och bedömningen är om identiteten i huvudsak är verksamhetsanknuten och därmed lätt kan förändras eller om identiteten i grunden bygger på stadens fysiska struktur där markägoförhållanden och infrastrukturer med gator och torg är mer kostsamma och svårare att förändra. Här ges 100 råd till alla stadsplanerare. 

Text: Bengt Hansson
Text: , Ruth Wiberg
Text: Olle Dahlkild
Text: Jens Dahlkild
Form: Sture Balgård
Illustration: Ulf Frödin
ISBN: 978-91-85581-53-5
Utgiven: 201105
Sidor: 96
Illustrerad: Ja
Band: Hft
Språk: Svenska