Stadsbyggnad gånger hundra
200 SEK

Som stadsplanerare är det extra viktigt att kunna urskilja och motivera ingrepp i just den fysiska strukturen. Identiteten hos en stad, en stadsdel, ett kvarter eller en plats är viktig att kunna avläsa och beskriva vid en kommande förändring. Storlekar i den byggda miljön måste alltid relateras till människans storlek och avstånd i den byggda miljön måste alltid relateras till människans rörelsehastighet.
En stor svårighet vid avläsningen och bedömningen är om identiteten i huvudsak är verksamhetsanknuten och därmed lätt kan förändras eller om identiteten i grunden bygger på stadens fysiska struktur där markägoförhållanden och infrastrukturer med gator och torg är mer kostsamma och svårare att förändra. Här ges 100 råd till alla stadsplanerare. 

Text: Hansson, Bengt
Text: Wiberg, Ruth
Text: Dahlkild, Olle
Text: Dahlkild, Jens
Form: Balgård, Sture
Illustration: Frödin, Ulf
ISBN: 978-91-85581-53-5
Utgiven: 201105
Sidor: 96
Illustrerad: Ja
Band: Hft
Språk: Svenska